MeyerHaugen

Om stillingen
Norsk filminstitutt (NFI) søker en forvaltningssjef som skal være førende i arbeidet med å utvikle og styrke tilskuddsforvaltningen av midler til film, serier og dataspill. Vi forvalter over 800 millioner kroner i året, og din jobb vil være å bidra til at forvaltningen er effektiv, målrettet og samordnet på tvers av våre tre fagavdelinger. Med direktelinje til direktøren for NFI, vil du også få ansvar for å sikre at forvaltningen skjer innenfor rammene av god forvaltningspraksis og gjeldende lover og regler.

Som forvaltningssjef vil du sitte tett på kjernevirksomheten i NFI og spille en sentral rolle i vårt samfunnsoppdrag med å sette Norges filmpolitikk ut i livet. I tillegg vil du jobbe tett med våre fagavdelinger innenfor film, serier, spill og formidling for å sikre god samhandling.

Forvaltningssjefen vil lede en nyopprettet forvaltningsenhet, og ha personalansvar for jurist og systemforvalter for NFIs saksbehandlingssystem for tilskudd. Enheten plasseres organisatorisk i Strategisk stab, men forvaltningssjefen rapporterer også direkte til direktør. I strategisk stab ligger i tillegg kommunikasjon, innsikt og myndighetskontakt.

Hvem er du?
Vi søker deg som har juridisk bakgrunn i tillegg til interesse og forståelse for teknologi. Du er opptatt av at statlige virksomheter utøver sitt ansvar effektivt, etisk og i samsvar med gjeldende lover og regler, og ønsker å skape gode betingelser for slik ansvarsutøvelse.

Offentlig forvaltning er i en spennende utvikling. Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 definerer felles mål og innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot 2025, og skal støtte den digitale transformasjonen i hele offentlig sektor. Du ønsker å være med på denne utviklingen og sette et tydelig fotspor.

Du har sterke samarbeidsevner og tar tydelig eierskap til områdene innenfor ditt ansvarsområde. I tillegg er du ryddig og strukturert med god gjennomføringsevne.

Arbeidsoppgaver

Forvaltningssjefen vil også være eier av NFIs saksbehandlingssystem (TOYA). Noe av ansvar her vil inkludere:

Vi søker deg som har

Det er en fordel om du har

Vi tilbyr

Spørsmål om stillingen?
Spørsmål om stillingen kan rettes til strategisk direktør Jørgen Risvik-Jellum, tlf. 99738370, e-post: jrj@nfi.no.

Har du spørsmål knyttet til søknadsprosessen kontakt Ellen Ruth i MeyerHaugen, Tlf. 907 28 963, e-post: ellen@meyerhaugen.no.

Andre opplysninger
Norsk filminstitutt jobber for systematiske endringer og har en ambisjon om å være en fremoverlent virksomhet når det gjelder inkludering, mangfold og representativitet – derfor oppfordrer vi kvalifiserte søkere, uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn til å søke leder-/ og nøkkelposisjoner hos oss. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om Positiv særbehandling når man søker jobb i staten

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker søke om unntak fra offentlighet, bes du opplyse om dette og begrunne det ved innsendelsen av søknaden din.