MeyerHaugen

Bane NOR eier og drifter nasjonal kritisk infrastruktur, som skal gjennom et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge det neste tiåret. Vi har et sterkt fagmiljø med gode kollegaer og har en moderne og fleksibel arbeidshverdag. Som Fagansvarlig Sikkerhetsmonitorering er du med på et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge det neste tiåret. Du vil arbeide med nasjonal kritisk digital infrastruktur som skal være effektiv, stabil og sikker. Hos oss får du mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag som tilrettelegger for togfremføringen i det ganske land! Jernbanen gjennomgår en stor modernisering, og sammen med viktige utbyggingsprosjekter skal digitalisering og ny teknologi sørge for bedre punktlighet, økt pålitelighet og sikkerhet. Bane NOR er med på å ta Norge inn i en mer bærekraftig fremtid ved å få flere til å ta tog og få mer gods over på jernbanen. Samtidig tar vi i bruk ny teknologi der automatisering og IT-utvikling spiller en helt sentral rolle. Dette er en spennende endringsreise der digital sikkerhet skal ha en sentral plass i hele virksomheten og hos alle medarbeidere, med visjonen «Digital sikkerhet i alt vi gjør».  

Enheten Digital Sikkerhet har et fagansvar på tvers i Bane NOR med god forankring i ledelsen. Vi arbeider kontinuerlig med å styrke den totale sikkerhetsstyringen i virksomheten og jobber aktivt i alle dimensjoner rundt informasjons- og cybersikkerhet. Dette omfatter blant annet trusselforståelse, sikkerhetskrav, sikkerhetskultur og kompetanse, risikostyring, systemsikkerhet, sikkerhetsarkitektur, sårbarhetshåndtering, deteksjon og håndtering av digitale sikkerhetshendelser, penetrasjonstesting, internkontroll og sikkerhetsvurderinger. Vi er støttespillere og rådgivere til forretning, systemeier, prosjekter og ledelsen der vi bidrar med å finne gode løsninger som balanserer behov og akseptabel risiko.   

Nå skal vi styrke teamet i Digital sikkerhet og søker deg som vil være med på denne reisen.  

Dette kommer du til å gjøre 
Som Fagansvarlig Sikkerhetsmonitorering vil du jobbe med å utvikle, forvalte og operasjonalisere sikkerhetsovervåkning og sårbarhetshåndtering, oppdage unormal og uønsket aktivitet. Du vil også jobbe med prosesser for håndtering av digitale sikkerhetshendelser i Bane NOR. Du vil inngå som del av et operativt miljø med ansvar også for sårbarhetshåndtering og håndtering av sikkerhetshendelser. Bane NOR har behov for fagansvarlige innen områdene sikkerhetsovervåking og sårbarhetshåndtering. Du vil kunne direkte gå inn og ta et slikt fagansvar i dag, eller så er du en dyktig sikkerhetsanalytiker med ønske og ambisjoner om å utvikle deg i retning om å gå inn i slike fagansvarsområder, der vi vil hjelpe og utvikle deg i den retningen.    

 Dette omfatter blant annet å:   

 
I Digital sikkerhet har vi et sterkt fagmiljø med kompetente og engasjerte medarbeidere som ledes av CISO i Bane NOR. Vi tilbyr en innholdsrik og variert hverdag der du får mulighet til å bidra på tvers til at Bane NOR øker sin modenhet innen digital sikkerhet. Vi har breddekompetanse samtidig som vi får utvikle oss innenfor ulike fagretninger. Vi får ansvar, vi deler kompetanse og støtter hverandre når oppgaver og utfordringer skal løses. Oppgaver innen eget ansvarsområde vil kreve stor grad av samhandling og koordinering internt i avdelingen, mot andre enheter og nøkkelpersoner i organisasjonen. Vi har sammen et ansvar for å levere på oppdraget som ledelsen har gitt oss og i henhold til de prioriteringer som er gjort. Vi vil alle hjelpe og støtte hverandre, og bidra på andre sine ansvarsområder.  
Du vil bli en del av et digitalt sikkerhetsfaglig miljø med gode kollegaer som har arbeidssted i Trondheim og Oslo.  

Vi ser etter deg som har 

Du må kunne sikkerhetsklareres.
Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives  

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Hos oss får du 

Do you want to know more?
Det er viktig for oss å gi deg som kandidat et tydelig bilde av hva denne jobben egentlig handler om. Derfor har vi intervjuet Leder for Operativ Sikkerhet i Bane NOR, Per Le om hva som kreves i rollen som Fagansvarlig Sikkerhetsmonitorering i Bane NOR.
Hør intervjuet her: Fagansvarlig Sikkerhetsmonitorering

Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Meyerhaugen ved Partner Øystein Gjuvsland tlf: 991 10 955, eller Rådgiver Pål Endre Pedersen tlf: 995 82 114.